مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جریان یمانی و تناقضات

دیدگاه دوگانه احمدالحسن در مورد روایات اهل سنت

احمد بصری بارها نظر خود را درباره استفاده از روایات اهل سنت گفته و تاکید بر آن داشته که استفاده از آن دسته از روایات صحیح نمی‏باشد. به عنوان مثال در کتاب توهم بی خدایی در خصوص عدم پذیرش روایات اهل سنت و نادرستی پذیرش آنها گفته است:…