مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جریانهای انجرافی

مقاومت در برابر فتنه ها

  حقیقت این است که عزیز ما امام زمان ما،منجی دوازدهم (عج)برای ماا نامه ای نوشته اند... درست است که این نامه برای شیخ مفید است،ولی در این نامه امام فرموده اند: "شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما