مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جذب

منتظِر جذب می کند نه جمع

ای که به انتظارش نشسته ای معنای زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم قلب هایی است که جذب میکنیم منتظر واقعی امام زمان(علیه السلام) نسبت به افراد و محیط خود بی تفاوت نیست خودخواه هم نیست.فقط هم کارش دعا نیست منتظر امام زمان سعی و همت خود…