مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جبله

۳۹. ادعای مهدی نُصیری

منطقه لاذقیه از مناطقی است که نصیری ها از دیرباز در آن سکونت داشته اند. منابع از ظهور شخصی به نام «مهدی نصیری» در سال ۷۱۷ با ادعای مهدویت از آن منطقه یاد کرده اند. وی که مدعیات مختلفی داشت خود را «محمد بن حسن منتظر» نیز می خواند و تمامی…