مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جان ما در گرو جان کسی هست که نیست

کسی هست که نیست

جانِ ما در گرو جانِ کسی هست که نیست دردِ ما در پی درمانِ کسی هست که نیست انتظارِ فرجش افضل‌الاعمال شده است دستِ عشاق به دامانِ کسی هست که نیست میزبان هست ولی دیده ی ما حق بین نیست کور می گفت که مهمانِ کسی هست که نیست همه جا…