مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جامعۀ انسانی ،اصول اخلاقی،

ضرورت تشکیل حکومت

ضرورت تشکیل حکومت اکثر اندیشمندان فلسفۀ سیاسی وجود حکومت در جامعه را ضروری می دانند. جامعۀ انسانی از آن جهت که متشکل از افراد با منافع و علاقه ها و سلیقه های متعارض و مختلف است ضرورتا نیازمند حکومت است. حتی در شکل محدود و کوچک…