مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جامعه و خانواده در عصر ظهور

«همه، اعضای یک خانواده»عدالت ورزی در عصر ظهور۸۱

«همه، اعضای یک خانواده»عدالت ورزی در عصر ظهور۸۱ حد و مرزهای مالی پرمناقشه ترین حد و مرزهائی است که بشر در طول تاریخ از آن مراقبت کرده است. همه روزه در گوشه گوشه دنیا مناقشات و منازعات فراوانی وجود دارد و یک طرف این منازعات مدعی است که…