مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جامعه شیعی

امام زمان قلب تپنده شیعه (۳)

جامعه اسلامی و مهدوی که در آن اداره آن به دست حضرت مهدی خواهد بود و این امام به عنوان قلب تپنده برای شیعه خواهد بود که اگر یک لحظه نگاه و نظر خود را از این جامعه بردارد این زمین افرادش را خواهد بلعید چنانکه در روایات به آن اشاره شده…