مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جارو زدن

کسی از راه می آید

یک روز نوشتیم بر این آبی کاشی شاید کسی از راه بیاید که تو باشی یک چند گذشت و خبری از تو نیامد دل ها متلاطم شد و کاشی متلاشی یک روز گرفتار شک و شاید و تردید یک روز غلط گیری و اشکال تراشی روشن تر از آیات و روایات خدا کو؟ ما متن رها…