مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

ثعلبی

سر درس امامت ۶۰ (ولایت تکوینی امام در قرآن ۱)

آصف بن برخیا با بهرمندی از بعضی از علم الکتاب توانست به ولایت تکوینی رسیده و به اذن الهی تخت بلقیس را در چشم به هم زدنی کیلومترها جا به جا نماید. اینک سوال این است: آیا غیر از او، کس دیگری در قرآن کریم دارای «علم الکتاب» دانسته نشده است؟…