مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تیر باران

۶۱. ادعای سید علی محمد شیرازی ۵

ادوارد براون سرانجام علی محمد باب را اینگونه تبیین می نماید: میرزا تقی‌خان امیرکبیر که در زمان ناصرالدین شاه، صدر اعظم دولت ایران بود، به شاه پیشنهاد اعدام باب را داد. در محل اعدام عده کثیری از ساکنین تبریز جمع شده ‌بودند. برخی به خاطر…