مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تو سرنوشت زمینی، که اتفاق می‌افتد

تو سرنوشت زمینی، که اتفاق می‌افتد

حریرِ نور غریبش، بر این رواق می‌افتد اگرچه ماه شبی چند در محاق می‌افتد تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید تو سرنوشت زمینی، که اتفاق می‌افتد تو «ماه»‌ی و شده فواره برکه‌ای به هوایت بگو نمی‌رسد؛ آیا از اشتیاق می‌افتد؟ به روی…