مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید

تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید

حریرِ نور غریبش، بر این رواق می‌افتد اگرچه ماه شبی چند در محاق می‌افتد تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید تو سرنوشت زمینی، که اتفاق می‌افتد تو «ماه»ی و شده فواره برکه‌ای به هوایت بگو نمی‌رسد؛ آیا از اشتیاق می‌افتد؟ به روی طاقچه،…