مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

توصیه_امام زمان_جهت_گرفتاری

سه توصیه امام مهدی(عج) برای رهایی از گرفتاری

سه توصیه امام مهدی(عج) برای رهایی از گرفتاری شما چرا نافله نمی خوانید؟ نافله، نافله، نافله. شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا. شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه. برخی از مطالبی که امام مهدی علیه السلام به…