مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

توجیه عاقلانه، عملکرد رهبری

امتیازات نظام اسلامی ایران

امتیازات نظام اسلامی تفاوت های بنیادین میان مسیحیت تحریف شده و نحوۀ کارکرد رهبران کلیسا با مکتب رهایی بخش اسلام و روحانیت، موجب شده است که نظام اسلامی در ایران از دو مشکلی که برای مسیحیت بیان کردیم مبراء باشد. اما در بحث تئوری از…