مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تهمت به امامان و بدعت احمدالحسن(مدعی یمانی)

تهمت به امامان و بدعت احمدالحسن(مدعی یمانی)

وقتی به طرفداران جریان یمانی گفته  می شود که احمدالحسن در گفتارو نوشتار سهو و خطای بسیار دارد.پاسخ می دهند: امامان شیعه نیز در قرائت قرآن و بیان الفاظ خطا داشته اند و بلکه لغت عربی را «سهک» یعنی یک امر ناخوشایند و بی ارزش می دانستند.!…