مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تهمتهای وهابیت

سر درس مهدویت ۷۸ (کیفیت انتفاع از امام غائب ۱)

یکی دیگر از اشکالات ابن تیمیه سوال در خصوص «فایده امام غائب» بلکه انکار معاندانه هر گونه بهره مندی از چنین امامی است، او در این راستا بی مهابا و با زبانی تند و گزنده و به دور از مراعات اصول علمی می نویسد: « از مهدی رافضیان بهتر هستند…