مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تهمتهای ابن تیمیه

سر درس مهدویت ۷۷ (اتهام خرافات ۲)

از عباراتی که در درس قبل بیان شد، سه تهمت روشن به جامعه شیعیان قابل استخراج است: اول مساله سرداب و اینکه شیعیان آن را محل خروج و قیام امام عصر عجل الله تعالی فرجه می دانند. آری علاوه بر ابن تیمیه و برخی تابعانش – که در درس قبل بیان شد…