مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تهمت

سر درس مهدویت ۷۶ (اتهام خرافات ۱)

تا بدین جا برخی از اشکالات سست و واهی ابن تیمیه بر باور به مهدویت در تفکر شیعه را به نظاره نشستیم، اما اینک بشنوید از اتهامی که نامبرده به جامعه شیعیان وارد نموده و از این طریق اعتقاد اصیل مهدویت را در باورداشت شیعیان به سخریه گرفته است.…