مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تهران و امام زمان

۹۸. ادعای علی اکبر تهرانی

علی اکبر تهرانی مدعی دیگر در عصر ماست که بر اساس آنچه در فضای مجازی وجود دارد دارای ادعاهای متعددی است. نامبرده به همراه نوه اش زهرا تهرانی در مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ دستگیر شدند.گروه روشنگری انحرافات در وبسایت خود(http://groshangari.ir)به…