مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تقسیم کار در خانه

هنر تقسیم کار در زندگی – سبک زندگی فاطمی

خداوند تبارک وتعالی ، زن وشوهر را مکمل یکدیگر قرار داده است واین دو را با نیازهای گوناگون و متفاوت آفریده است. اگر بخواهیم در زندگی مشترک موفقیت حاصل کنیم و یک خانواده بالنده داشته باشیم باید هنر تقسیم کار را در زندگی مورد اهمیت قرار…