مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تفاوت شیعه و سنی

سر درس امامت ۵(توضیح اختلاف شیعه و سنی در تعریف امامت)

شیعیان امامت را از اصول دین می دانند اما اهل سنت آن را از فروع دین می شمارند. شیعیان انتخاب امام را تنها به دست خدا دانسته حتی برای پیامبر هم به صورت مستقل چنین حقی را ثابت نمی دانند اما اهل سنت انتخاب او را توسط مردم کافی شمرده…