مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تفاسیر امامت

سر درس امامت ۱۰(عصمت امام در تمام عمر، پیام دوم آیه ابتلاء (۲))

گذشت که در آیه ابتلاء(آیه ۱۲۴ سوره بقره)، شرط امام «ستمکار نبودن» و دوری جستن از ظلم دانسته شده است. اینک جای این سوال باقی است: «چرا در این آیه به جای استفاده از یک وصف مثبت (عادل بودن) به یک وصف منفی (ظالم نبودن) اشاره شده…