مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تعصبی

تعصبات بیجا ممنوع!

کسى که تعصّب قومى، حزبى، نژادى و... دارد، حق را آن گونه که هست نمی فهمد مثل کسی که عینک سرخ گذاشته و همه چیز را سرخ مى‏ بیند و شلغم را لبو مى ‏پندارد و اگر عینک سبز بگذارد، کاه را علف مى‏ بیند. اگر آیینه را صیقل دهیم، عکس را…