مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تصوف و مهدویت

۴۰. ادعای فضل الله حروفی

در طول قرن هشتم، تصوف با گرایش های متنوع در سراسر شرق اسلامی حضور داشت و فضل نیز وارد این مسیر شد. فضل مردی مسلمان و معتقد اما سخت گرفتار تاویل و متکی بر تاویلات شگفت خود بود و بعدها متهم شد که فروعات فقهی را نیز حذف کرده است. سالها در…