مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تشکیل خانوادهچ

تشکیل خانواده با هدف کنار هم بودن در بهشت

خانواده بهشتی ۳ بعضی از خانواده ها در این دنیا چنان زندگی شیرین و با معنویتی دارند که تمام آرزویشان این است که بتوانند در دنیای آخرت هم با هم به این زندگی ادامه دهنددر این صورت تمایل فطری انسان به زندگی خانوادگی ، منحصر به این دنیا…