مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تشهد

یاد آوری تشهد فراموش شده پیش از رکوع

آیات عظام امام خمینی ، اراکی ، خامنه ای ، سیستانی ، زنجانی ،گلپایگانی ،مکارم ، نوری ، فاظل : بنیشیند و تشهد را بخواند ونماز را ادامه دهد. آیات عظام تبریزی ، صافی ، گلپایگانی ، خویی : بنشیند و تشهد بخواند و ادامه نماز و بنا…