مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

ترک محرمات

رسیدن به تغییر بزرگ با گام های کوچک

اینکه دوست دارید زندگی خود را اسلامی کنید و تغییر و تحول در زندگی خود ایجاد کنید و همت دارید که این تغییر بزرگ را به سرانجام  رسانید بسیار عالی است. و روحیه کمال طلبی است که انسان را به مرحله رشد و سعادت میرساند. اما باید توجه داشته…