مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

ترویج مهدویت

نقش رسانه ها در آخر الزمان

وسائل ارتباط جمعی که امروزه با واژه «رسانه» از آن تعبیر میشود نقش مهم در ارتباطات انسان دارد. گاه رسانه ها عامل پیشرفت دین واسلام و ترقی اتحاد و برادری در جامعه میشود و گاه برعکس میشود و چیزی جز تخریب و دروغ پردازی را در پی…