مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

احمدالحسن بصری(مدعی دروغین یمانی)القاب خاص امام را از خود میداند!!

IMG_20160416_092953

الحجه٬ القائم٬ المنتظَر٬ المهدی٬ یملاء الارض قسطا و عدلاً چه کسی است؟

احمدالحسن بصری(مدعی دروغین یمانی)؛ تمامی القاب و اوصاف خاصه امام دوازدهم را به خودش اختصاص داده است و‌ حال آنکه بر اساس روایات و‌ ادعیه معتبر٬ تمامی آنها بر وصی امام حسن عسکری و خَلف(فرزند بلافصل) ایشان اطلاق شده است.

در دعای عدیله آمده است:
ﺛُﻢَّ ﺍﻟﺘَّﻘِﻰُّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺛُﻢَّ ﺍﻟﻨَّﻘِﻰُّ ﻋَﻠِﻰٌّ ﺛُﻢَّ ﺍﻟﺰَّﻛِﻰُّ ﺍﻟﻌَﺴﻜَﺮِﻯُّ ﺍﻟﺤَﺴَﻦُ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺍﻣﺎم ﻣﺤﻤّﺪ ﺗﻘﻰ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺍﻣﺎم ﻋﻠﻰّ ﺍﻟﻨﻘﻰ(ﻉ)ﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺍﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻯ(ﻉ)ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺻﻔﺎﺕ

ﺛُﻢَّ ﺍﻟﺤُﺠَّﺔُ ﺍﻟﺨَﻠَﻒُ ﺍﻟﻘَﺎﺋِﻢُ ﺍﻟﻤُﻨﺘَﻈَﺮُ ﺍﻟﻤَﻬﺪِﻯُّ ﺍﻟﻤُﺮﺟَﻰ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺣﺠّﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻯ(ﻉ)ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻣﻴﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ

ﻭَ ﺑِﻪِ ﻳَﻤلأَُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍلأَْﺭﺽَ ﻗِﺴﻄﺎً ﻭَ ﻋَﺪلاً ﺑَﻌﺪَ ﻣَﺎ ﻣُﻠِﺌَﺖ ﻇُﻠﻤﺎً ﻭَ ﺟَﻮﺭﺍً
ﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﻭ ﺧﺪﺍ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺟﻮﺭ ﻭ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در دعای توسل آمده است:
ﻳَﺎ ﻭَﺻِﻰَّ ﺍﻟﺤَﺴَﻦِ ﻭَ ﺍﻟﺨَﻠَﻒَ ﺍﻟﺤُﺠَّﺔَ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻘَﺎﺋِﻢُ ﺍﻟﻤُﻨﺘَﻈَﺮُ ﺍﻟﻤَﻬﺪِﻯُّ ﻳَﺎ ﺍﺑﻦَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ
ﺍﻯ ﻭﺻﻰّ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﺍﻯ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺣﺠّﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﻯ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ

در حرز امام زین العابدین ع آمده است:
ﻭَ ﻋَﻠِﻰِّ ﺑﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟﻨَّﻘِﻰِّ ﻭَ ﺍﻟﺤَﺴَﻦِ (ﺑﻦِ ﻋَﻠِﻰٍّ) ﺍﻟﻌَﺴﻜَﺮِﻯِّ ﻭَ ﺍﻟﺤُﺠَّﺔِ ﺍﻟﻘَﺎﺋِﻢِ ﺍﻟﻤَﻬﺪِﻯِّ ﺍلإِْﻣَﺎمِ (ﺍَﻟﻤُﻨﺘَﻈَﺮِ) ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴﻬِﻢ ﺃَﺟﻤَﻌِﻴﻦَ
ﻭ ﻋﻠﻰّ ﺑﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺍﻟﻨّﻘﻰ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﻭ ﺣﺠّﺖ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻬﺪﻯ(ﻉ) ﺍﻣﺎم(ﻣﻨﺘﻈﺮ)ﺩﺭﻭﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺩ.

اینها نمونه ای از ادعیه مأثور است که از طریق اهل بیت علیهم السلام صادر شده است. در تمامی این ادعیه معتبر٬ اوصاف فوق به امام دوازدهم اطلاق شده است.

توجه داشته باشیم که بعد از امام حسن عسکری علیه السلام٬ قائم و منتظَری غیر از امام دوازدهم نیست و نخواهد بود.
برگرفته از کج راه

اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.