منجی دوازدهم | مهدویت"کلیپ"عکس نوشته"متن کوتاه"امام زمان

منو

سر درس امامت۲(بحث از امامت و وحدت با اهل سنت)

امامت برکه ای راکد نیست چشمه ای جوشان است و امروز ما را سیراب می کند. به همین دلیل، کسانی که می گویند «بیایید از اتفاقات ۱۴ قرن پیش بگذریم و این مباحثات را خاتمه دهیم و از کنار این مسائل با تسامح گذر کنیم» کلام قابل قبولی بر زبان ندارند.

ادامه مطلب

سر درس امامت ۱(بحث از امامت فقط یک بحث تاریخی نیست)

امامت برکه ای راکد نیست چشمه ای جوشان است و امروز ما را سیراب می کند. به همین دلیل، کسانی که می گویند «بیایید از اتفاقات ۱۴ قرن پیش بگذریم و این مباحثات را خاتمه دهیم و از کنار این مسائل با تسامح گذر کنیم» کلام قابل قبولی بر زبان ندارند.

ادامه مطلب